Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013

Stanovy Golf Club Hostivař

ze dne 1.6.2002


Obsah

  • Část I Úvodní ustanovení
   • Článek 1 Název a forma sdružení
   • Článek 2 Sídlo sdružení
   • Článek 3 Cíl činnosti sdružení
  • Část II Členství v GCHOS
   • Článek 4 Podmínky pro získání členství v GCHOS
   • Článek 5 Druhy členství v GCHOS
   • Článek 6 Práva a povinnosti členů GCHOS
   • Článek 7 Komunikace v rámci GCHOS
   • Článek 8 Přerušení a pozastavení členství v GCHOS
   • Článek 9 Ukončení členství v GCHOS
  • Část III Orgány a zásady hospodaření sdružení
   • Článek 10 Orgány GCHOS
   • Článek 11 Způsob ustanovování orgánů GCHOS
   • Článek 12 Další organizační složky GCHOS
   • Článek 13 Určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem GCHOS
   • Článek 14 Zásady hospodaření GCHOS
  • Část IV Další a závěrečná ustanovení
   • Článek 15 Klubový znak
   • Článek 16 Platnost stanov
  • Stanovy GCHOS ke stažení ve formátu PDF (Acrobat Reader)Ikona Acrobat Reader
 

Část I
Úvodní ustanovení

Článek 1
Název a forma sdružení

  1.1 Název sdružení je Golf Club Hostivař (dále jen GCHOS nebo klub).
 

1.2

GCHOS je sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
   

Článek 2
Sídlo sdružení

  2.1 Sídlo GCHOS je na adrese: Hornoměcholupská 565, 109 00  Praha 10, Česká republika
   

Článek 3
Cíl činnosti sdružení

  3.1 Základním cílem činnosti GCHOS je zajišťování kvalitních podmínek pro sportovní golfovou činnost svých členů.
  3.2 K naplnění výše uvedeného cíle bude GCHOS klást důraz zejména na:
    3.2.1 všeobecný rozvoj a propagaci golfového sportu a jeho hodnot
    3.2.2 smluvní zajištění používání kvalitního golfového hřiště a zázemí pro členy GCHOS
    3.2.3 koordinaci sportovní činnosti s činností České Golfové Federace
    3.2.4 podporu mládeže
    3.2.5 zajišťování financování výše uvedených činností z dostupných zdrojů formou finančních příspěvků, darů nebo i formou jiných příjmů
         
 

Část II
Členství v GCHOS

Článek 4
Podmínky pro získání členství v GCHOS

  4.1 Členem GCHOS se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky:
    4.1.1 doručí písemnou a vlastní rukou podepsanou přihlášku do sídla GCHOS nebo členům správní rady GCHOS. U právnických osob přihlášku podepisuje statutární orgán, u nezletilé fyzické osoby její zákonný zástupce
    4.1.2 zaváže se k bezvýhradnému dodržování stanov GCHOS.
    4.1.3 uhradí vstupní příspěvek do klubu a roční klubový příspěvek
  4.2 Správní rada GCHOS má právo přihlášku fyzické nebo právnické osoby odmítnout, a to i bez udání důvodu.
  4.3 O schválení či neschválení přihlášky vyrozumí správní rada GCHOS žadatele o členství písemnou formou, a to do 14 dnů od doručení přihlášky.
  4.4 Po schválení přihlášky je žadatel povinen do 14 dnů uhradit vstupní klubový příspěvek ve stanovené výši. Plnoprávným členem se stává žadatel až po zaplacení vstupního klubového příspěvku.
  4.5 Do 30 dnů od přijetí do GCHOS obdrží každý člen členskou kartu GCHOS.
  4.6 V případě, že je GCHOS členem České golfové federace (dále jen ČGF), získává člen po složení ročního klubového příspěvku také nárok na členskou kartu ČGF. Předpokladem je splnění případných dalších podmínek požadovaných ČGF.
  4.7 V případě členství právnické osoby je tato povinna sdělit GCHOS nezbytné údaje o osobách, kterým budou vystaveny členské karty GCHOS a členské karty ČGF na jméno.
   

Článek 5
Druhy členství v GCHOS

  5.1 řádné členství - jednotlivé členství fyzické nebo právnické osoby.
  5.2 juniorské členství - do věku 18 let, člen získává členství za 50% aktuálního vstupního příspěvku do GCHOS pro řádné členství. V následujícím roce po dovršení 18-ti let se tato forma automaticky mění na řádné členství a člen je povinen doplatit vstupní příspěvek do aktuální výše řádného členství. Pokud člen prokáže, že řádně studuje, prodlužuje se věková hranice juniorského členství na 26 let.
  5.3 rodinné členství - v případě řádného členství jednoho z manželů může získat druhý z manželů rodinné členství za 50 % aktuálního vstupního příspěvku do GCHOS pro řádné členství. Pokud rodinné členství využijí i děti do 18-ti let jednoho z rodičů s řádným členstvím, nemusí složit žádný vstupní příspěvek. V následujícím roce po dovršení 18 let je tento člen povinen složit vstupní příspěvek ve výši 50% aktuálního vstupního příspěvku do GCHOS pro řádné členství.
  5.4 firemní členství - platí pro firmy (fyzické i právnické osoby) a je poskytováno dle počtu získávaných členství. Obsahuje daný počet členství na jméno, kterému odpovídá určený počet ročních hracích karet pro hosty firemního člena. Hrací karty pro hosty mohou být používány pouze současně s kartou firemního člena (člen GCHOS musí hosty doprovázet).
  5.5 čestné členství - uděluje správní rada GCHOS osobám, které se velmi významně zasloužily o rozvoj GCHOS nebo osobám zvláštního významu. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako u řádného členství, neplatí však žádné vstupní ani roční příspěvky.
  5.6 Správní rada může stanovit další druhy či formy členství a jim náležící práva a povinnosti.
  5.7 Ke všem formám členství přináleží vstupní klubové příspěvky, roční či jiné příspěvky, které jsou určovány správní radou. Správní rada může zvýhodnit členy klubu dle jejich výkonnosti, věku, případně i jiných kritérií. Výši a specifikaci příspěvků stanovuje pro každý kalendářní rok správní rada.
  5.8 Na základě rozhodnutí správní rady GCHOS může být uchazeči o členství snížena výše členského vstupního příspěvku pro jednotlivé formy členství a to v případě, vykoná-li uchazeč významnou záslužnou činnost pro rozvoj GCHOS, podpoří-li výrazným způsobem činnost GCHOS nebo i v jiných výjimečných případech.
   

Článek 6
Práva a povinnosti členů GCHOS

  6.1 Práva člena klubu:
    6.1.1 využívat golfové zařízení a klubové zázemí GCHOS dle provozního řádu GCHOS
    6.1.2 využívat zvýhodněných podmínek a služeb poskytovaných členům klubu
    6.1.3 aktivně se účastnit sportovního a společenského života a akcí pořádaných GCHOS
    6.1.4 předávat orgánům GCHOS podněty k činnosti klubu
    6.1.5 být informován o činnosti klubu
  6.2 Povinnosti člena klubu:
    6.2.1 ctít a dodržovat golfová pravidla a zásady golfové etikety
    6.2.2 řídit se stanovami GCHOS a respektovat provozní řád a jiné vnitřní předpisy a pokyny orgánů GCHOS
    6.2.3 svým vystupováním a jednáním budovat dobré jméno GCHOS
    6.2.4 uhradit v řádném termínu členské klubové příspěvky ve stanovené výši. Roční příspěvek je člen povinen uhradit do 30-ti dnů od jeho odsouhlasení správní radou a oznámení na vývěsce klubu či internetových stránkách GCHOS.
    6.2.5 oznámit GCHOS případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny
    6.2.6 chránit majetek GCHOS a golfové zařízení včetně jeho vybavení, které využívá GCHOS ke své činnosti, před poškozením, zničením či zcizením
  6.3 Členská práva a povinnosti mohou být vymezena, omezena nebo zrušena jen na základě stanov GCHOS. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny GCHOS schválenými příslušnými orgány GCHOS.
   

Článek 7
Komunikace v rámci GCHOS

  7.1 Informace budou zasílány členům GCHOS písemnou formou na adresu, kterou člen uvedl v přihlášce do GCHOS. V případě všeobecných informací si GCHOS vyhrazuje možnost informovat členy na klubové vývěsce v prostorách golfového zařízení GCHOS, na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  7.2 Členové mohou zasílat informace pro GCHOS na adresu sídla GCHOS v písemné formě.
  7.3 GCHOS bude nakládat osobními údaji svých členů v souladu se zákonem 91/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
   

Článek 8
Přerušení a pozastavení členství v GCHOS

  8.1 V odůvodněných případech může člen členství přerušit, tuto skutečnost je povinen písemně oznámit GCHOS včetně předpokládané doby přerušení. Po dobu přerušení platí udržovací roční příspěvek, jehož výše bude určována správní radou a bude tvořit pouze část ze stanoveného ročního příspěvku. Po dobu přerušení nemůže člen bezplatně využívat golfové zařízení GCHOS a není mu zprostředkováno vydání členské karty České golfové federace. O přerušení nebo znovuobnovení členství musí člen požádat správní radu písemně nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází roku kterého se přerušená týká. Minimální doba přerušení členství je jeden rok.
  8.2 Členství v GCHOS může být členovi pozastaveno, pokud nesplní v řádném termínu finanční či jiné členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí především zrušení možnosti užívání golfového zařízení GCHOS. Pozastavení členství může být oznámeno i příslušným orgánům České golfové federace. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno. Pokud člen sjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti, do 30-ti dnů od odeslání písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě může být členovi jeho členství ukončeno dle odstavce 9.1.2.
   

Článek 9
Ukončení členství v GCHOS

  9.1 Členství v GCHOS zaniká
    9.1.1 vystoupením člena GCHOS - na základě písemného prohlášení člena GCHOS o vystoupení doručeného správní radě GCHOS je s okamžitou účinností ukončeno jeho členství, není nutné udání důvodu pro vystoupení
    9.1.2 vyloučením člena ze strany GCHOS:
      9.1.2.1 Člen, který poruší stanovy GCHOS nebo předpisy a pokyny orgánů GCHOS, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči GCHOS, nebo svým jednáním zjevně poškozuje GCHOS, může být rozhodnutím správní rady GCHOS vyloučen.
      9.1.2.2 Vyloučení předchází písemné upozornění, které je zasláno členovi klubu s uvedením důvodů pro možné vyloučení z GCHOS.
      9.1.2.3 Pokud člen neprodleně neodstraní uvedené důvody nebo opakovaně jedná dle článku 9.1.2.1, může být rozhodnuto o jeho vyloučení.
      9.1.2.4 Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 14-ti denní lhůty po odeslání rozhodnutí členovi GCHOS.
    9.1.3 smrtí člena GCHOS v případě fyzické osoby
    9.1.4 zrušením společnosti, konkurzem nebo likvidací v případě právnické osoby
  9.2 Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCHOS a současně i z příslušné evidence GCHOS vedené u České golfové federace.
  9.3 Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči GCHOS zůstávají ukončením členství nedotčené.
 

Část III
Orgány a zásady hospodaření sdružení

Článek 10
Orgány GCHOS

  10.1 Správní rada (dále také SR) - je nejvyšším výkonným a řídícím orgánem GCHOS. Její funkční období je na dobu neurčitou. Má 3 až 7 členů, v čele SR stojí prezident GCHOS. Dalšími členy jsou viceprezident a sekretář GCHOS. SR rozhoduje prostou většinou.
  10.2 Členové SR, případně i jiných orgánů GCHOS, mohou být odměňováni finančním nebo jiným způsobem.
   

Článek 11
Způsob ustanovování orgánů GCHOS

  11.1 Správní rada - první správní rada je tvořena členy přípravného výboru občanského sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. V případě potřeby mohou být členové SR doplněni kooptací či zvolením z řad ostatních členů GCHOS. Kooptované členy navrhují, schvalují a odvolávají zbývající členové SR.
  11.2 V průběhu funkčního období orgánů GCHOS je uvolněné místo po dobrovolném odchodu z pozice člena orgánu řešeno kooptací. Kandidáty na uvolněná místa navrhují příslušné orgány, jejichž člen místo uvolnil, a schvaluje je správní rada.
   

Článek 12
Další organizační složky GCHOS

  12.1 Prezident - řídí činnost GCHOS, stojí v čele SR, formálně vystupuje za GCHOS navenek. Prezidenta navrhují, schvalují a odvolávají členové SR.
  12.2 Viceprezident - zastupuje prezidenta GCHOS, a to ve všech věcech příslušejících prezidentovi GCHOS. Je členem SR GCHOS. Viceprezidenta navrhují, schvalují a odvolávají členové SR.
  12.3 Sekretář - řídí veškerou administrativu a evidenci GCHOS, člen SR GCHOS. Předkládá správní radě roční účetní uzávěrku a zprávu o kontrole hospodaření GCHOS. Zastává funkci pokladníka klubu. Sekretáře navrhují, schvalují a odvolávají členové SR.
  12.4 Sportovně technická komise (dále také STK) - odpovědná za organizaci a chod sportovních soutěží GCHOS, vedení sportovně-technické evidence včetně sportovních výsledků a hráčských vyrovnání, předávání příslušných údajů a informací České golfové federaci. Je odpovědná za řádný stav, provoz a rozvoj golfového hřiště, na kterém provozuje GCHOS svou činnost. V čele stojí předseda STK. Rozhoduje prostou většinou. Členy STK navrhuje, schvaluje a odvolává SR.
  12.5 Kancelář GCHOS - k zajištění činnosti klubu může GCHOS využívat vlastních nebo nevlastních zaměstnanců, kteří tvoří členy kanceláře klubu. Členy kanceláře klubu navrhuje, schvaluje a odvolává SR.
  12.6 SR může vnitřní směrnicí GCHOS ustanovit a volbou či jmenováním obsadit i další funkce, komise nebo jiné organizační složky GCHOS.
  12.7 Členové organizačních složek mají právo vzdát se dobrovolně kdykoliv své funkce. Funkce člena organizační složky zanikne dnem, kdy bylo oznámení o vzdání se funkce doručeno GCHOS.
   

Článek 13
Určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem GCHOS

  13.1 Jménem GCHOS je v plném rozsahu oprávněn jednat prezident klubu.
  13.2 Prezident GCHOS může zmocnit k jednání jménem GCHOS další členy SR nebo členy dalších orgánů nebo organizačních složek GCHOS ve věcech, které se týkají jejich funkční působnosti. Toto zmocnění musí mít písemnou formu.
   

Článek 14
Zásady hospodaření GCHOS

  14.1 GCHOS hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí GCHOS výhradně do výše vlastního jmění. GCHOS samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti, obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.
  14.2 Získané finanční prostředky používá GCHOS především pro naplnění svého cíle stanoveného v čl. 3.1. těchto Stanov
  14.3 SR GCHOS schvaluje a uzavírá smlouvu o provozování své činnosti v golfovém areálu s jeho pronajímatelem a provozovatelem.
 

Část IV
Další a závěrečná ustanovení

Článek 15
Klubový znak

  15.1 Pro komunikaci navenek může GCHOS používat vlastní grafický znak. Podobu a způsob používání tohoto znaku schvaluje SR GCHOS.
  15.2 Není v žádném případě povoleno používat klubový znak v jiné formě, barvách či provedení než bylo schváleno.
  15.3 Každý člen GCHOS je oprávněn nosit nebo používat klubový znak tak, aby důstojně reprezentoval GCHOS.
   

Článek 16
Platnost stanov

  16.1 Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 1. 6. 2002 a nabyly účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL