Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013
Soutěž Hole in one areálu Golf Hostivař - Všeobecné podmínky a pravidla
 1. Pořadatelem soutěže je SPORT Hostivař, a.s., soutěž se koná od 1. 4. do 31.10. 2013 na znormovaném 9ti jamkovém hřišti areálu Golf Hostivař. Soutěž má charakter golfové dovednostní soutěže.
 2. Výhercem soutěže se stává každý hráč, kterému se podaří v průběhu řádného kola zasáhnout jamku číslo 9 na hřišti Golf Hostivař z příslušného odpaliště na jeden úder.
 3. Řádným kolem se rozumí postupná hra všech 9 nebo 18 jamek ve správném pořadí ve hře na jamky nebo rány, počítá se pouze první odpal na 9. jamce (ne provizorní nebo nahrazený míč). Může jít i o tréninkové nebo turnajové kolo, hráč musí být pro dané kolo řádně registrován na recepci pod svým jménem, musí mít řádně uhrazený poplatek za hru a hrát z předepsaného odpaliště (ženy a junioři do 15 let červená odpaliště, muži žlutá).
 4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splní dále stanovené podmínky soutěže s výjimkou osob uvedených v dalších odstavcích pravidel. V případě, že výhercem se stane osoba mladší 15 let, výhru převezme její zákonný zástupce. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení identifikačního dokladu pro ověření osobních údajů výherce.
 5. Účast v soutěži je dobrovolná, hráč má právo se uvedené soutěže nezúčastnit oznámením v recepci areálu. Okamžikem svého zapojení do soutěže vyjadřuje hráč svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.
 6. Soutěž probíhá kontinuálně v průběhu běžné provozní doby hřiště, při turnajích i během tréninkové hry hráčů. Pořadatel může ale dodatečně vymezit její konání pouze na stanovené dny nebo časy formou příslušného dodatku k těmto pravidlům. Soutěž probíhá pouze za předpokladu regulérních podmínek, kterými se rozumí především dostatečná viditelnost tak, aby mohl být úspěšný pokus jasně rozeznatelný na kamerovém záznamu.
 7. V průběhu právoplatného pokusu nesmí být žádná další osoba přítomná na jamkovišti deváté jamky ani v jeho bezprostřední blízkosti.
 8. Výherce musí úspěšný pokus nahlásit a písemně potvrdit do 30 minut od ukončení hry, a to formou zápisu do příslušného protokolu, který je k dispozici v hlavní recepci areálu Golf Hostivař.
 9. Pokus může být uznán jako platný pouze v případě existence kamerového záznamu, který je za tímto účelem pořizován. Na kamerovém záznamu musí být úspěšný pokus jasně rozeznatelný. Případný technický výpadek záznamového zařízení (vnějším nebo jiným vlivem) nebo neexistence kamerového záznamu je důvodem k neposkytnutí výhry, pořadatel soutěže nenese za tyto případné skutečnosti žádnou odpovědnost. 
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o právoplatnosti pokusu do 15 dnů od jeho nahlášení. V případě pochybnosti o právoplatnosti nebo regulérnosti nahlášeného úspěšného pokusu má pořadatel soutěže nárok tento pokus neuznat za právoplatný. Nárok na případnou výhru zaniká pokud si ji výherce nepřevezme do 30 dnů od rozhodnutí o právoplatnosti pokusu, nebo pokud se ho nepodaří kontaktovat na kontaktních adresách uvedených v příslušném protokolu.
 11. Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.
 12. Aktuálně vypsaná ocenění nebo prémiové ceny za výhru v soutěži jsou obsahem příslušných dodatků k těmto Všeobecným podmínkám a pravidlům soutěže.
 13. Pokud by převzetí aktuálně vypsaných prémiových cen soutěže představovalo pro výherce riziko v rozporu s platnými golfovými pravidly amatérského statutu, výherce má možnost převzetí či využití těchto prémiových cen odmítnout.
 14. Účastník soutěže projevuje okamžikem svého zapojení do soutěže souhlas s tím, že v případě jeho výhry mohou být pořadatelem soutěže pořízeny fotografie nebo audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci průběhu soutěže a pro potvrzení oprávněnosti výhry. Obrazové kamerové záznamy pořizuje provozovatel pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem prokázání oprávněnosti výhry partnerům soutěže, kteří poskytují prémiové ceny, a poté je více nearchivuje. Vybrané části však může využít pro svoje marketingové účely (například. propagační sestřih zajímavých momentů z průběhu platného pokusu).
 15. Poskytne-li účastník soutěže své osobní údaje v souvislosti s účastí v soutěži, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat rovněž i pro své marketingové a obchodní účely a za účelem nabízení produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou subjektů zajišťujících pro pořadatele přípravu a technické zajištění soutěže či realizaci  marketingových materiálů. Tyto údaje je pořadatel soutěže oprávněnposkytnout také partnerům soutěže, kteří zajišťují prémiové ceny. Okamžikem zapojení do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem vyhodnocení soutěže a předání případné výhry a souhlasí v rámci vyhlášení výsledků soutěže se zveřejněním svého jména, příjmení a dalších informací na www.golfhostivar.cz, v magazínu Golf Hostivař či v dalších sdělovacích prostředcích a marketingových materiálech.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu přerušit, zkrátit nebo odvolat soutěž či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel jednotlivých soutěží nabývají účinnosti jejich zveřejněním na nástěnce areálu Golf Hostivař. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. Aktuální a platné znění pravidel soutěže je k dispozici na nástěnce areálu Golf Hostivař a na www.golfhostivar.cz. V případě jakýchkoliv rozporů ve znění pravidel je vždy rozhodující znění pravidel umístěných na nástěnce areálu Golf Hostivař.
 17. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby v obdobném postavení, zaměstnanci partnerů a sponzorů soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků a profesionální hráči golfu (registrovaní v české či zahraniční PGA či jiné profesionální organizaci).
 18. V případě, že hole in one zasáhne osoba uvedená v předchozím odstavci a pokus je potvrzen jako právoplatný, získává i tento hráč pamětní trofej areálu Golf Hostivař a případné drobnější prémiové ceny partnerů soutěže.
 19. Soutěž se nekoná během nočních turnajů pořádaných v areálu Golf Hostivař.
 20. V případě, že prémiová cena nebude z jakýchkoli důvodů partnerem soutěže poskytnutá, nevzniká výherci žádná pohledávka za pořadatelem soutěže ani za další subjekty, které poskytující prémiové nebo jiné výhry do soutěže. Výherce v tomto případě nemá nárok na žádné náhradní plnění, a to ani finanční.  
 21. Pakliže to budou nařizovat příslušné zákonné předpisy, výherce je povinen zajistit zdanění převzatých výher, a to ke své tíži.
 22. Tyto Všeobecné podmínky a pravidla soutěže Hole in one areálu Golf Hostivař jsou platné ke dni jejich vydání a zveřejnění na nástěnce areálu Golf Hostivař. Veškeré předchozí verze pozbývají vydáním nové verze platnost a účinnost.
 
 V Praze Hostivaři, 24. března 2013       
 
za organizátora soutěže

Jiří Martinka
ředitel areálu Golf Hostivař

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL